Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Čítať ďalej...

Výbor Urbariátu Teriakovce - Zhromaždenie spoločenstva

Čítať ďalej...

KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci MAREC 2024

Čítať ďalej...

Pomoc rodine zhoreného domu z Teriakoviec

Čítať ďalej...

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 8.6.2024 - Informácie pre voliča

Čítať ďalej...

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Čítať ďalej...

POSUN ODCHODU LINKY č.22 OD 1.2.2024

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2024

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čítať ďalej...

OZNÁMENIE O UTVORENÍ VOLEBNÉHO OKRSKU PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci FEBRUÁR 2024

Čítať ďalej...

Vzdelávaj sa! o.z. - možnosť podporiť MŠ Teriakovce

Čítať ďalej...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 23.3.2024 - INFORMÁCIE PRE VOLIČA

Čítať ďalej...

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Čítať ďalej...

ROČNÝ PROJEKT ORGANIZÁCIE MHD NA ROK 2024

Čítať ďalej...

CESTOVNÝ PORIADOK MHD LINKY č.22 OD 1.1.2024

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci JANUÁR 2024

Čítať ďalej...

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2024

Čítať ďalej...

Riešenie migračných výziev v obci Teriakovce

Čítať ďalej...

VÝZVA POSLANCOV PSK 2023

Čítať ďalej...

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 "Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce"

Čítať ďalej...

Protest proti neriešeniu energetickej krízy...

Aj obec Teriakovce sa zapája do protestu proti neriešeniu energetickej krízy, ktorá má mimoriadne vážne a negatívne dosahy na plnenie základných úloh samospráv...

Preto v čase od 19:00 hod. bude v našej obci vypnuté verejné osvetlenie na polhodiny.

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TERIAKOVCE

Čítať ďalej...

VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Čítať ďalej...

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej... 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024