VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024