Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci DECEMBER 2023 - oprava č.1

Čítať ďalej: Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci DECEMBER 2023 -...

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Teriakovce

Čítať ďalej: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za...

Návrh rozpočtu obce Teriakovce na rok 2024 - 2026

Čítať ďalej: Návrh rozpočtu obce Teriakovce na rok 2024 - 2026

OZ Čerešňov - Pozvánka na Vianočné trhy

Čítať ďalej: OZ Čerešňov - Pozvánka na Vianočné trhy

Mikuláš v Teriakovciach

Čítať ďalej: Mikuláš v Teriakovciach

Verejná vyhláška "Teriakovce - vodovod - rozšírenie, SO 28.09 Rozvodná sieť + DP - Priečne" a "Teriakovce - IBV Priečne, SO 02- Tlaková kanalizácia"

Čítať ďalej: Verejná vyhláška "Teriakovce - vodovod - rozšírenie, SO 28.09 Rozvodná sieť + DP - Priečne" a...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci NOVEMBER 2023 - oprava č.1

Čítať ďalej: Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci NOVEMBER 2023 -...

Družstvo AGROPLUS Prešov - oznámenie o vyplácaní nájomného

Čítať ďalej: Družstvo AGROPLUS Prešov - oznámenie o vyplácaní nájomného

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na roky 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035

Do dokumentov je možné nahliadnuť

denne od 8:00 - 15:30 hod. na obecnom úrade v Teriakovciach.

Čítať ďalej: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského...

Riešenie migračných výziev v obci Teriakovce

Čítať ďalej: Riešenie migračných výziev v obci Teriakovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce č.2/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.4/2021 Územného plánu obce Teriakovce

Čítať ďalej: Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce č.2/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a...

VÝZVA POSLANCOV PSK 2023

Čítať ďalej: VÝZVA POSLANCOV PSK 2023

Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov

Čítať ďalej: Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 "Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce"

Čítať ďalej: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 "Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce"

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

Čítať ďalej: Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

Protest proti neriešeniu energetickej krízy...

Aj obec Teriakovce sa zapája do protestu proti neriešeniu energetickej krízy, ktorá má mimoriadne vážne a negatívne dosahy na plnenie základných úloh samospráv...

Preto v čase od 19:00 hod. bude v našej obci vypnuté verejné osvetlenie na polhodiny.

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TERIAKOVCE

Čítať ďalej: VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TERIAKOVCE

VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Čítať ďalej: VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej: Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej: Stretnutie s Mikulášom

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej: "Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej: 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej: Verejná vyhláška, Na kruhu

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej: Veľkonočné sviatky

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej: Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Štefanská zábava

Čítať ďalej: Štefanská zábava

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej: Riadne zasadnutie poslancov OZ 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023